Prior To Rakaat, These Are My Affirmations:

I am the leader they seek and deserve

I am a champion

I control my weight and physical silhouette and I am pleased with both.

I decide

I am confident

I Dominate

I am a winner

I will not be denied

I am totally committed

I do because I can

All I need is within me, now

There is always a way for me to succeed

I attract the people I need

Now, I am The Voice

I lead, not follow

I believe, not doubt

I create, not destroy

Money comes easily to me

Everyday, in every way, I am healthier and wealthier

I never give up, no matter what

I step up, Step Up, STEP Up

 


Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myo Ho Renge Kyo

    


Myo ho ren ge kyo

Hoben-pon. Dai ni.


Niji seson. Ju sanmai. Anjo ni ki.

Go shari-hotsu. Sho-but chi-e.

Jinjin muryo. Go chi-e mon.

Nange nannyu. Issai shomon.

Hyaku-shi-butsu. Sho fu no chi.

Sho-i sha ga. Butsu zo shingon.

Hyaku sen man noku.

Mushu sho butsu. Jin gyo sho-butsu.

Myosho fu mon. Joju jinjin.

Mi-zo-u ho. Zui gi sho setsu.

Ishu nange. Shari-hotsu.

Go ju jo-butsu irai. Shuju innen.

Shuju hiyu. Ko en gonkyo. Mu shu hoben.

Indo shujo Ryo ri sho jaku.

Sho-i sha ga. Nyorai hoben.

Chiken hara-mitsu. Kai i gu-soku.

Shari-hotsu. Nyorai chiken. Kodai jinnon.

Muryo muge. Riki. Mu-shoi-i. Zenjo.

Gedas. Sanmai. Jin nyu musai.

Joju issai. Mi-zo-u ho. Shari-hotsu.

Nyorai no. Shuju fun-betsu.

Gyo ses sho ho. Gon-ji nyunan.

Ekka shushin. Shari-hotsu.

Shu yo gon shi. Muryo muhen.

Mi-zo-u ho. Bus shitsu joju.

Shi shari-hotsu. Fu shu bu setsu.

Sho-i sha ga. Bus sho joju.

Dai ichi ke-u. Nange shi ho.

Yui butsu yo butsu.

Nai no kujin. Shoho jisso.

Sho-i shoho. Nyo ze so.

Nyo ze sho. Nyo ze tai.

Nyo ze riki. Nyo ze sa.

Nyo ze in. Nyo ze en.

Nyo ze ka. Nyo ze ho.

Nyo ze honmak kukyo to.

Sho-i shoho. Nyo ze so.

Nyo ze sho. Nyo ze tai.

Nyo ze riki. Nyo ze sa.

Nyo ze in. Nyo ze en.

Nyo ze ka. Nyo ze ho.

Nyo ze honmak kukyo to.

Sho-i shoho. Nyo ze so.

Nyo ze sho. Nyo ze tai.

Nyo ze riki. Nyo ze sa.

Nyo ze in. Nyo ze en.

Nyo ze ka. Nyo ze ho.

Nyo ze honmak kukyo to.


Myo ho ren ge kyo.

Nyorai ju-ryo-hon. Dai ju-roku.


Niji butsu go. Sho bo-satsu gyu.

Issai daishu. Sho zen-nanshi.

Nyoto to shinge. Nyorai jotai shi go.

Bu go daishu. Nyoto to shinge.

Nyorai jotai shi go. U bu go.

Sho daishu. Nyoto to shinge.

Nyorai jotai shi go.

Zenji bo-satsu daishu. Mi-roku i shu.

Gassho byaku butsu gon. Seson.

Yui gan ses shi. Gato to shinju butsu-go.

Nyo ze san byaku i. Bu gon. Yui gan ses shi.

Gato to shinju butsu-go. Niji seson.

Chi sho bo-satsu. San sho fu shi.

Ni go shi gon. Nyoto tai cho.

Nyorai hi-mitsu. Jinzu shi riki.

Issai seken. Tennin gyu. Ashu-ra.

Kai i kon shaka-muni-butsu.

Shus shaku-shi gu. Ko gayajo fu on.

Za o dojo. Toku a-noku-ta-ra san-myaku sanbodai.

Nen zen-nanshi. Ga jitsu jo-butsu irai.

Muryo muhen. Hyaku sen man noku.

Nayuta ko. Hi nyo go hyaku sen man noku. Nayuta.

Asogi. Sanzen dai sen sekai. Ke shi u nin. Matchi mijin.

Ka o tobo. Go hyaku sen man noku. Nayuta. Asogi koku.

Nai ge ichi-nin. Nyo ze to gyo. Jin ze mijin. Sho zen-nanshi.

O i unga. Ze sho sekai. Ka toku shiyui kyokei chi go.

Shu fu. Mi-roku bo-sat to. Ku byaku butsu gon.

Seson. Ze sho sekai. Muryo muhen. Hi sanju sho chi.

Yaku hi shin-riki sho gyu. Issai shomon.

Hyaku-shi-butsu. I mu-rochi. Fu no shiyui. Chi go genshu.

Gato ju. A-yui-ot-chi-ji. O ze ji chu. Yaku sho fu das seson.

Nyo ze sho sekai. Muryo muhen. Niji butsu go.

Dai bosas shu. Sho zen-nanshi. Konto funmyo.

Sengo nyoto. Ze sho sekai. Nyaku jaku mijin.

Gyu fu jaku sha. Jin ni i jin. Ichi-jin ikko.

Ga jo-butsu irai. Bu ka o shi.

Hyaku sen man noku. Nayuta. Asogi ko.

Ji ju ze rai. Ga jo zai shi. Shaba sekai.

Seppo kyoke. Yaku o yosho.

Hyaku sen man noku. Nayuta. Asogi koku.

Dori shujo. Sho zen-nanshi.

O ze chugen. Ga setsu nen-do-but to.

U bu gon go. Nyu o nehan.

Nyo ze kai i. Hoben fun-betsu.

Sho zen-nanshi. Nyaku u shujo.

Raishi ga sho. Ga i butsu-gen.

Kan go shin to. Sho kon ridon.

Zui sho o do. Shosho ji setsu.

Myoji fudo. Nenki daisho.

Yaku-bu gen gon. To nyu nehan.

U i shuju hoben. Setsu mimyo ho.

No ryo shujo. Hok kangi shin.

Sho zen-nanshi. Nyorai ken sho shujo.

Gyo o shobo. Toku hak ku ju sha.

I ze nin setsu. Ga sho shukke.

Toku a-noku-ta-ra san-myaku sanbodai.

Nen ga jitsu. Jo-butsu irai.

Ku-on nyaku shi. Tan ni hoben.

Kyoke shujo. Ryo nyu butsu-do.

Sa nyo ze setsu. Sho zen-nanshi.

Nyorai sho en kyoden. Kai i dodas shujo.

Waku sek koshin. Waku set tashin.

Waku ji koshin. Waku ji tashin. Waku ji koji.

Waku ji taji. Sho sho gon-setsu.

Kai jitsu fu ko. Sho-i sha ga.

Nyorai nyojit chiken. Sangai shi so.

Mu u shoji. Nyaku tai nyaku shutsu.

Yaku mu zai-se. Gyu metsu-do sha.

Hi jitsu hi ko. Hi nyo hi i.

Fu nyo san-gai. Ken no sangai.

Nyo shi shi ji. Nyorai myo ken.

Mu u shaku-myo. I sho shujo.

U shu-ju sho. Shuju yoku. Shuju gyo.

Shuju oku-so. Fun-bek ko. Yoku ryo sho sho zengon.

I nyakkan innen. Hiyu gonji. Shuju seppo.

Shosa butsu-ji. Mi zo zan pai.

nyo ze. Ga jo-butsu irai. Jindai ku-on.

Jumyo muryo. Asogi ko. Joju fu-metsu.

Sho zen-nanshi. Ga hon gyo bo-satsu do.

Sho jo jumyo. Kon yu mi jin. Bu bai jo shu.

Nen kon hi jitsu metsu-do.

Ni ben sho gon. To shu metsu-do.

Nyorai i ze hoben. Kyoke shujo.

Sho-i sha ga. Nyaku buk-ku-ju o se.

Haku-toku shi nin.

Fu shu zengon. Bingu gesen.

Ton-jaku go-yaku. Nyu o oku-so.

Moken mo chu. Nyakken nyorai.

Jo zai fu-metsu. Ben ki kyoshi.

Ni e endai. fu no sho o. Nan-zo shi so.

Kugyo shi shin. Ze ko nyorai.

I hoben setsu. Bi-ku to chi.

Sho-bus shus-se.

Nan ka chigu. Sho-i sha ga.

Sho haku-toku nin. Ka muryo.

Hyaku sen man nok-ko.

Waku u ken butsu.

Waku fu ken sha.

I shiji ko. Ga sa ze gon.

Sho bi-bu. Nyorai nan ka tokken.

Shi shujo to. Mon nyo ze go.

Hit to sho o. Nanzo shi so.

Shin ne renbo. Katsu-go o butsu.

Ben shu zengon. Ze ko nyorai.

Sui fu jitsu metsu. Ni gon metsu-do.

U zen-nanshi. Sho-butsu nyo-rai.

Ho kai nyo ze. I do shu-jo.

Kai jitsu fu ko. Hi nyo ro-i.

Chi-e so-datsu. Myo ren ho-yaku.

Zen ji shubyo. Go nin ta sho shi-soku.

Nyaku ju niju. Nai-shi hyaku-shu.

I u ji-en. On shi yo-koku. Sho shi o go.

On ta doku-yaku. Yaku hotsu monran.

Enden u ji. Zeji go bu. Gen rai ki ke.

Sho shi on doku.

Waku shitsu honshin. Waku fu shis sha.

Yo ken go bu. Kai dai kangi.

Haiki monjin. Zen nan non ki.

Gato guchi. Go buku doku-yaku.

Gan ken kuryo. Kyo shi jumyo.

Bu ken shi to. Kuno nyo ze.

E sho kyobo. Gu ko yaku-so.

Shiki ko mimi. Kai shitsu gu-soku.

Toshi wago. Yo shi ryo buku.

Ni sa ze gon. Shi dai ro-yaku.

Shiki ko mimi. Kai shitsu gu-soku.

Nyoto ka buku. Soku jo kuno.

Mu bu shugen. Go sho shi chu.

Fu shis shin ja. Ken shi ro-yaku.

Shiki ko gu ko. Soku-ben buku shi.

Byo jin jo yu. Yo shis-shin ja.

Ken go bu rai.

Sui yak-kangi monjin gu-shaku ji byo.

Nen yo go yaku. Ni fu ko buku.

Sho-i sha ga. Dokke jinnyu.

Ship ponshin ko. O shi ko shiki ko yaku.

Ni i fu mi. Bu sa ze nen. Shi shi ka min.

I doku sho chu. Shin kai ten-do.

Sui ken ga ki. Gushak ku-ryo.

Nyo ze ko yaku. Ni fu ko buku.

Ga kon to setsu hoben.

Ryo buku shi yaku. Soku sa ze gon.

Nyoto to chi. Ga kon sui ro.

Shi ji i shi. Ze ko ro-yaku.

Kon ru zai shi. Nyo ka shu buku.

Mot tsu fu sai. Sa ze kyo i.

Bu shi ta-koku. Ken shi gen go.

Nyo bu i shi. Zeji sho shi.

Mon bu haiso. Shin dai uno.

Ni sa ze nen. Nyaku bu zai sha.

Jimin gato. No ken kugo.

Konja sha ga. On so ta-koku.

Ji yui koro. Mu bu jiko.

Jo e hikan. Shin zui shogo.

Nai chi shi yaku. Shiki ko mimi.

Soku shu buku shi. Doku byo kai yu.

Go bu mon shi. Shi chi toku sai.

Jin ben rai ki. Gen shi ken shi.

Sho zen-nanshi. O i unga.

Ha u nin no. Ses-shi ro-i.

Komo zai fu. Hot cha. Seson.

Butsu gon. Ga yaku nyo ze.

Jo-butsu irai. Muryo muhen.

Hyaku sen man noku. Nayuta.

Asogi ko. I shujo ko. I ho-ben-riki.

gon to metsu-do. Yaku mu u no.

Nyo ho setsu ga.

Komo ka sha. Niji seson. Yoku ju sen shigi.

Ni setsu ge gon.


Ji ga toku bur rai.


Sho kyo sho kosshu.
Muryo hyaku sen man.
Oku sai asogi.
Jo seppo kyoke.
Mushu oku shujo.
Ryo nyu o butsu-do.
Nirai muryo ko.
I do shujo ko.
Hoben gen nehan.
Ni jitsu fu metsu-do.
Jo ju shi seppo.
Ga jo ju o shi.
I sho jin-zu-riki.
Ryo tendo shujo.
Sui go ni fu ken.
Shu ken ga metsu-do.
Ko kuyo shari.
Gen kai e renbo.
Ni sho katsu-go shin.
Shujo ki shin-buku.
Shichi-jiki i nyunan.
Isshin yok ken butsu.
Fu ji shaku shinmyo.
Ji ga gyu shuso.
Ku shutsu ryojusen.
Ga ji go shujo.
Jo zai shi fu-metsu.
I ho-ben-rik ko.
Gen u metsu fu-metsu.
Yo-koku u shujo.
Kugyo shingyo sha.
Ga bu o hi chu.
I setsu mujo ho.
Nyoto fu mon shi.
Tan ni ga metsu-do.
Ga ken sho shujo.
Motsu-zai o kukai.
Ko fu i gen shin.
Ryo go sho katsu-go.
In go shin renbo.
Nai shutsu i seppo.
Jin-zu-riki nyo ze.
O asogi ko.
Jo zai ryojusen.
Gyu yo sho jusho.
Shujo ken ko jin.
Dai ka sho sho ji.
Ga shi do anon.
Tennin jo juman.
Onrin sho do-kaku.
Shuju ho shogon.
Hoju ta keka.
Shujo sho yu-raku.
Shoten gyaku tenku.
Jo sas shu gi-gaku.
U mandara ke.
San butsu gyu daishu.
Ga jodo fu ki.
Ni shu ken sho jin.
Ufu sho kuno.
Nyo ze shitsu juman.
Ze sho zai shujo.
I aku-go innen.
Ka asogi ko.
Fu mon sanbo myo.
Sho u shu ku-doku.
Nyuwa shichi-jiki sha.
Sokkai ken gashin.
Zai shi ni seppo.
Waku-ji i shi shu.
Setsu butsu-ju muryo.
Ku nai ken bussha.
I setsu butsu nan chi.
Ga chi-riki nyo ze.
Eko sho muryo.
Jumyo mushu ko.
Ku shugo sho toku.
Nyoto u chi sha.
Mot to shi sho gi.
To dan ryo yo jin.
Butsu-go jip puko.
Nyo i zen hoben.
I ji o shi ko.
Jitsu zai ni gon shi.
Mu no sek komo.
Ga yaku i se bu.
Ku sho kugen sha.
I bonbu tendo.
Jitsu zai ni gon metsu.
I joken ga ko.
Ni sho kyoshi shin.
Ho-itsu jaku go-yoku.
Da o aku-do chu.
Ga jo chi shujo.
Gyo do fu gyo do.
Zui o sho ka do.
I ses shuju ho.


Mai ji sa ze nen.
I ga ryo shujo.
Toku nyu mu-jo do.
Soku joju busshin.


Na Mu Myo Ho Ren Ge Kyo


Na Mu Myo Ho Ren Ge Kyo


Na Mu Myo Ho Ren Ge Kyo


I offer appreciation to the shoten zenjin, the

functions in life and in the environment that

serve to protect us night and day. I pray that

their protective power be further strengthened

and enhanced through my practice of the Law.


Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo


I offer my deepest praise and most sincere

gratitude to the Dai-Gohonzon of the Three

Great Secret Laws, which was bestowed upon

the entire world.


Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo


Myo ho ren ge kyo

Hoben-pon. Dai ni.


Niji seson. Ju sanmai. Anjo ni ki.

Go shari-hotsu. Sho-but chi-e.

Jinjin muryo. Go chi-e mon.

Nange nannyu. Issai shomon.

Hyaku-shi-butsu. Sho fu no chi.

Sho-i sha ga. Butsu zo shingon.

Hyaku sen man noku.

Mushu sho butsu. Jin gyo sho-butsu.

Myosho fu mon. Joju jinjin.

Mi-zo-u ho. Zui gi sho setsu.

Ishu nange. Shari-hotsu.

Go ju jo-butsu irai. Shuju innen.

Shuju hiyu. Ko en gonkyo. Mu shu hoben.

Indo shujo Ryo ri sho jaku.

Sho-i sha ga. Nyorai hoben.

Chiken hara-mitsu. Kai i gu-soku.

Shari-hotsu. Nyorai chiken. Kodai jinnon.

Muryo muge. Riki. Mu-shoi-i. Zenjo.

Gedas. Sanmai. Jin nyu musai.

Joju issai. Mi-zo-u ho. Shari-hotsu.

Nyorai no. Shuju fun-betsu.

Gyo ses sho ho. Gon-ji nyunan.

Ekka shushin. Shari-hotsu.

Shu yo gon shi. Muryo muhen.

Mi-zo-u ho. Bus shitsu joju.

Shi shari-hotsu. Fu shu bu setsu.

Sho-i sha ga. Bus sho joju.

Dai ichi ke-u. Nange shi ho.

Yui butsu yo butsu.

Nai no kujin. Shoho jisso.

Sho-i shoho. Nyo ze so.

Nyo ze sho. Nyo ze tai.

Nyo ze riki. Nyo ze sa.

Nyo ze in. Nyo ze en.

Nyo ze ka. Nyo ze ho.

Nyo ze honmak kukyo to.

Sho-i shoho. Nyo ze so.

Nyo ze sho. Nyo ze tai.

Nyo ze riki. Nyo ze sa.

Nyo ze in. Nyo ze en.

Nyo ze ka. Nyo ze ho.

Nyo ze honmak kukyo to.

Sho-i shoho. Nyo ze so.

Nyo ze sho. Nyo ze tai.

Nyo ze riki. Nyo ze sa.

Nyo ze in. Nyo ze en.

Nyo ze ka. Nyo ze ho.

Nyo ze honmak kukyo to.


Myo ho ren ge kyo.

Nyorai ju-ryo-hon. Dai ju-roku.


Ji ga toku bur rai.


Sho kyo sho kosshu.
Muryo hyaku sen man.
Oku sai asogi.
Jo seppo kyoke.
Mushu oku shujo.
Ryo nyu o butsu-do.
Nirai muryo ko.
I do shujo ko.
Hoben gen nehan.
Ni jitsu fu metsu-do.
Jo ju shi seppo.
Ga jo ju o shi.
I sho jin-zu-riki.
Ryo tendo shujo.
Sui go ni fu ken.
Shu ken ga metsu-do.
Ko kuyo shari.
Gen kai e renbo.
Ni sho katsu-go shin.
Shujo ki shin-buku.
Shichi-jiki i nyunan.
Isshin yok ken butsu.
Fu ji shaku shinmyo.
Ji ga gyu shuso.
Ku shutsu ryojusen.
Ga ji go shujo.
Jo zai shi fu-metsu.
I ho-ben-rik ko.
Gen u metsu fu-metsu.
Yo-koku u shujo.
Kugyo shingyo sha.
Ga bu o hi chu.
I setsu mujo ho.
Nyoto fu mon shi.
Tan ni ga metsu-do.
Ga ken sho shujo.
Motsu-zai o kukai.
Ko fu i gen shin.
Ryo go sho katsu-go.
In go shin renbo.
Nai shutsu i seppo.
Jin-zu-riki nyo ze.
O asogi ko.
Jo zai ryojusen.
Gyu yo sho jusho.
Shujo ken ko jin.
Dai ka sho sho ji.
Ga shi do anon.
Tennin jo juman.
Onrin sho do-kaku.
Shuju ho shogon.
Hoju ta keka.
Shujo sho yu-raku.
Shoten gyaku tenku.
Jo sas shu gi-gaku.
U mandara ke.
San butsu gyu daishu.
Ga jodo fu ki.
Ni shu ken sho jin.
Ufu sho kuno.
Nyo ze shitsu juman.
Ze sho zai shujo.
I aku-go innen.
Ka asogi ko.
Fu mon sanbo myo.
Sho u shu ku-doku.
Nyuwa shichi-jiki sha.
Sokkai ken gashin.
Zai shi ni seppo.
Waku-ji i shi shu.
Setsu butsu-ju muryo.
Ku nai ken bussha.
I setsu butsu nan chi.
Ga chi-riki nyo ze.
Eko sho muryo.
Jumyo mushu ko.
Ku shugo sho toku.
Nyoto u chi sha.
Mot to shi sho gi.
To dan ryo yo jin.
Butsu-go jip puko.
Nyo i zen hoben.
I ji o shi ko.
Jitsu zai ni gon shi.
Mu no sek komo.
Ga yaku i se bu.
Ku sho kugen sha.
I bonbu tendo.
Jitsu zai ni gon metsu.
I joken ga ko.
Ni sho kyoshi shin.
Ho-itsu jaku go-yoku.
Da o aku-do chu.
Ga jo chi shujo.
Gyo do fu gyo do.
Zui o sho ka do.
I ses shuju ho.


Mai ji sa ze nen.
I ga ryo shujo.
Toku nyu mu-jo do.
Soku joju busshin.


Na Mu Myo Ho Ren Ge Kyo


Na Mu Myo Ho Ren Ge Kyo


Na Mu Myo Ho Ren Ge KyoI offer praise and deepest gratitude to Nichiren

Daishonin, the True Buddha of the hon'nin-myo,

who possesses the three enlightened attributes

and the three virtues of parent, teacher, and

sovereign. His immense mercy transcends

past, present and future and leads all people to

enlightenment.


Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo


I offer praise and deepest gratitude to Siddhartha,

also known as, Shakyamuni, whose profound wisdom

revealed the Three Great Secret Laws within the profound

truths of the Sutra of the Lotus Flower of the Wonderful

Law.


Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo


I offer praise and deepest gratitude to T'ien T'ai Chih-i, who

translated the Lotus Sutra into the Chinese language

and whose commentaries added great understanding to

the practice of True Buddhism.


Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo


I sincerely pray for the earliest possible

realization of Kosen-rufu throughout the

entire world.


Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo


Myo ho ren ge kyo

Hoben-pon. Dai ni.


Niji seson. Ju sanmai. Anjo ni ki.

Go shari-hotsu. Sho-but chi-e.

Jinjin muryo. Go chi-e mon.

Nange nannyu. Issai shomon.

Hyaku-shi-butsu. Sho fu no chi.

Sho-i sha ga. Butsu zo shingon.

Hyaku sen man noku.

Mushu sho butsu. Jin gyo sho-butsu.

Myosho fu mon. Joju jinjin.

Mi-zo-u ho. Zui gi sho setsu.

Ishu nange. Shari-hotsu.

Go ju jo-butsu irai. Shuju innen.

Shuju hiyu. Ko en gonkyo. Mu shu hoben.

Indo shujo Ryo ri sho jaku.

Sho-i sha ga. Nyorai hoben.

Chiken hara-mitsu. Kai i gu-soku.

Shari-hotsu. Nyorai chiken. Kodai jinnon.

Muryo muge. Riki. Mu-shoi-i. Zenjo.

Gedas. Sanmai. Jin nyu musai.

Joju issai. Mi-zo-u ho. Shari-hotsu.

Nyorai no. Shuju fun-betsu.

Gyo ses sho ho. Gon-ji nyunan.

Ekka shushin. Shari-hotsu.

Shu yo gon shi. Muryo muhen.

Mi-zo-u ho. Bus shitsu joju.

Shi shari-hotsu. Fu shu bu setsu.

Sho-i sha ga. Bus sho joju.

Dai ichi ke-u. Nange shi ho.

Yui butsu yo butsu.

Nai no kujin. Shoho jisso.

Sho-i shoho. Nyo ze so.

Nyo ze sho. Nyo ze tai.

Nyo ze riki. Nyo ze sa.

Nyo ze in. Nyo ze en.

Nyo ze ka. Nyo ze ho.

Nyo ze honmak kukyo to.

Sho-i shoho. Nyo ze so.

Nyo ze sho. Nyo ze tai.

Nyo ze riki. Nyo ze sa.

Nyo ze in. Nyo ze en.

Nyo ze ka. Nyo ze ho.

Nyo ze honmak kukyo to.

Sho-i shoho. Nyo ze so.

Nyo ze sho. Nyo ze tai.

Nyo ze riki. Nyo ze sa.

Nyo ze in. Nyo ze en.

Nyo ze ka. Nyo ze ho.

Nyo ze honmak kukyo to.


Myo ho ren ge kyo.

Nyorai ju-ryo-hon. Dai ju-roku.


Ji ga toku bur rai.


Sho kyo sho kosshu.
Muryo hyaku sen man.
Oku sai asogi.
Jo seppo kyoke.
Mushu oku shujo.
Ryo nyu o butsu-do.
Nirai muryo ko.
I do shujo ko.
Hoben gen nehan.
Ni jitsu fu metsu-do.
Jo ju shi seppo.
Ga jo ju o shi.
I sho jin-zu-riki.
Ryo tendo shujo.
Sui go ni fu ken.
Shu ken ga metsu-do.
Ko kuyo shari.
Gen kai e renbo.
Ni sho katsu-go shin.
Shujo ki shin-buku.
Shichi-jiki i nyunan.
Isshin yok ken butsu.
Fu ji shaku shinmyo.
Ji ga gyu shuso.
Ku shutsu ryojusen.
Ga ji go shujo.
Jo zai shi fu-metsu.
I ho-ben-rik ko.
Gen u metsu fu-metsu.
Yo-koku u shujo.
Kugyo shingyo sha.
Ga bu o hi chu.
I setsu mujo ho.
Nyoto fu mon shi.
Tan ni ga metsu-do.
Ga ken sho shujo.
Motsu-zai o kukai.
Ko fu i gen shin.
Ryo go sho katsu-go.
In go shin renbo.
Nai shutsu i seppo.
Jin-zu-riki nyo ze.
O asogi ko.
Jo zai ryojusen.
Gyu yo sho jusho.
Shujo ken ko jin.
Dai ka sho sho ji.
Ga shi do anon.
Tennin jo juman.
Onrin sho do-kaku.
Shuju ho shogon.
Hoju ta keka.
Shujo sho yu-raku.
Shoten gyaku tenku.
Jo sas shu gi-gaku.
U mandara ke.
San butsu gyu daishu.
Ga jodo fu ki.
Ni shu ken sho jin.
Ufu sho kuno.
Nyo ze shitsu juman.
Ze sho zai shujo.
I aku-go innen.
Ka asogi ko.
Fu mon sanbo myo.
Sho u shu ku-doku.
Nyuwa shichi-jiki sha.
Sokkai ken gashin.
Zai shi ni seppo.
Waku-ji i shi shu.
Setsu butsu-ju muryo.
Ku nai ken bussha.
I setsu butsu nan chi.
Ga chi-riki nyo ze.
Eko sho muryo.
Jumyo mushu ko.
Ku shugo sho toku.
Nyoto u chi sha.
Mot to shi sho gi.
To dan ryo yo jin.
Butsu-go jip puko.
Nyo i zen hoben.
I ji o shi ko.
Jitsu zai ni gon shi.
Mu no sek komo.
Ga yaku i se bu.
Ku sho kugen sha.
I bonbu tendo.
Jitsu zai ni gon metsu.
I joken ga ko.
Ni sho kyoshi shin.
Ho-itsu jaku go-yoku.
Da o aku-do chu.
Ga jo chi shujo.
Gyo do fu gyo do.
Zui o sho ka do.
I ses shuju ho.


Mai ji sa ze nen.
I ga ryo shujo.
Toku nyu mu-jo do.
Soku joju busshin.


Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam

Myo

ho

Renge

Kyo


I pray to erase my negative karma created by

my own past causes and to fulfill my wishes in

this life and in the future.

(Offer personal prayers here.)


Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo


I pray for my deceased relatives and for all

those who have passed away, particularly for

these individuals:

                                                             

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo


I pray for the Gohonzon's impartial

benefits to spread throughout the world and

bring peace and happiness to all mankind and the entire universe.


Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

Nam Myoho Renge Kyo

    

Nam

Myo

ho

Renge

Kyo